Stoere Strijders Hesjes kosten

Stoere Strijders Hesjes
kosten
23-11-2015 aankoop Stoere Strijder hesjes 40,45
12-1-2015 aankoop Stoere strijder hesjes 63,92
12-1-2015 materiaal om logo te drukken voor op hesjes 77,95
7-1-2015 aankoop Stoere strijder hesjes 203,9
18-2-2015 aankoop stoere strijder vest 23,94
Totale kosten 410,16