Wat is kindermishandeling

Geweld:

Fysiek geweld: Fysiek geweld is opzettelijke lichamelijke mishandeling, al dan niet met behulp van voorwerp, wapen of substantie. Hieronder valt schudden (inclusief het shaken baby syndroom), gooien, met opzet laten vallen, slaan met de hand of een voorwerp, duwen, grijpen, sleuren, trekken, stompen of schoppen. Ook verbranden, vergiftigen, verstikken of verdrinken vallen onder fysiek geweld.

Emotioneel geweld: Emotionele mishandeling kan zich uiten in het beperken van bewegingsvrijheid zoals opsluiten of vastbinden. Ook verbale mishandeling, zoals kleineren, systematisch uitschelden, dreigen met seksueel misbruik of dreigen met een andere vorm van mishandeling vallen hieronder. Andere verschijningsvormen zijn het kapot maken van voorwerpen waar een kind aan gehecht is, het toedienen van alcohol of kalmerende middelen om het gedrag te beheersen, het opzettelijk onthouden van basisbehoeften als vorm van straf, het kind uitbuiten of het teveel laten werken

Verwaarlozing:

Prenatale verwaarlozing: Bij kindermishandeling moet ook gedacht worden aan het ongeboren kind. Bij deze vorm van mishandeling gaat het om extreem risicovol gedrag door de vrouw zelf, geweld tegen de zwangere vrouw, of om risicovolle omstandigheden waarin het kind moet worden geboren en opgroeien. Het extreem risicovolle gedrag kan onder andere gaan om alcohol- en drugsmisbruik, of het zich onttrekken aan (prenatale) zorg. Ook kan een moeder gewelddadig zijn tegen haar ongeboren kind door zichzelf bijvoorbeeld hard op de buik te slaan. Bij prenatale verwaarlozing spelen vaak verslavings- en/of psychiatrische problemen. De WHO noemt roken tijdens de zwangerschap ook een vorm van kindermishandeling.

Fysieke verwaarlozing: Fysieke verwaarlozing is een passieve vorm van kindermishandeling. Het uit zich in het achterwege blijven en/of uitstellen van noodzakelijke zorg en verzorging, ontoereikend toezicht op het kind of het structureel nalaten de basisbehoeften van kinderen te vervullen. Concreet kan het gaan om structureel te weinig, slechte of onregelmatige voeding, onvoldoende bescherming tegen kou, weigeren van inschakelen van en laten behandelen door medische zorg, blootstelling aan gevaarlijke huisdieren, chemische stoffen, vervuiling of onvoldoende aandacht voor de veiligheid van een kind

Emotionele verwaarlozing: Bij emotionele verwaarlozing is er een merkbaar gebrek aan aandacht voor de behoeften van het kind aan genegenheid, emotionele steun, aandacht, bevestiging en controle. Dit kan verschillende vormen aannemen: misbruik van een echtgeno(o)t(e) of ander huiselijke geweld waar een kind bij is, het bewust toestaan van onaangepast gedrag zoals alcohol- en drugsmisbruik, het weigeren om nodige behandelingen toe te staan rondom emotionele of gedragsproblemen van het kind, of het niet mee willen werken hieraan. Daarnaast kan het gaan om overbescherming die overdreven afhankelijkheid voedt, onvoldoende structuur en regelgeving, te hoge verwachtingen die niet passen bij de ontwikkeling van het kind, blootstelling aan ongepast gedrag van anderen, het stellen van foute voorbeelden, of de aanwezigheid van een kind bij een zelfmoordpoging van een ouder.

Educatieve verwaarlozing: Educatieve verwaarlozing is het bewust toestaan van chronisch spijbelen, het niet registreren en inschrijven op school of  het ontbreken van aandacht voor onderwijskundige noden. Ook het weigeren van een professioneel aangeraden beoordeling of behandeling voor onderwijskundige problemen valt hier onder.

Blootstelling aan partnergeweld: Misbruik van de echtgeno(o)t(e) of ander huiselijk geweld in het bijzijn van het kind. Omvat ook gevallen waarbij het kind gewond raakt ten gevolge van het lichamelijke vechten tussen ouders/verzorgers. Ook wanneer ruzies geen fysiek karakter hebben, zoals veel schreeuwen en schelden in het gezin. Echtscheiding is geen garantie dat het geweld stopt, het leidt zelfs dikwijls tot escalatie van geweld, omdat één van de partners niet accepteert dat de relatie wordt beëindigd (zogenaamde vechtscheidingen).  Partnergeweld kan onderscheiden worden in vier typen geweld: intiem terrorisme, situationeel partnergeweld, gewelddadig verzet en wederzijds controlerend gedrag. 

Seksueel misbruik:

Seksueel misbruik bestaat uit alle seksuele aanrakingen die een volwassene een kind opdringt. Door het lichamelijke of relationele overwicht, de emotionele druk, of door dwang en geweld van de volwassene kan het kind die aanrakingen niet weigeren . Plegers zijn voornamelijk van het mannelijk geslacht en zijn meestal bekenden van het slachtoffer, zoals broers, ooms of (stief)vaders. Seksueel misbruik gaat vaak samen met een patroon van verwaarlozing en fysieke geweld, en duurt vaak langere tijd. Er zijn drie vormen te onderscheiden:

 Seksueel misbruik met penetratie: seksuele aanranding of uitbuiting van een kind, of het toelaten daarvan, waarbij sprake is van penetratie van of door het kind. Dergelijke handelingen omvatten orale, anale of genitale handelingen. 

Lastigvallen met genitaal contact: seksuele aanranding of uitbuiten van een kind of het toestaan daarvan waarbij genitaal contact plaatsvindt van of door het kind (bij een ander) en waarbij geen aanwijzingen zijn dat er daadwerkelijk penetratie heeft plaatsgevonden.

Ander seksueel misbruik: blootstelling, voyeurisme, beschikbaar stellen van expliciet seksueel materiaal, ontbreken van voldoende supervisie van de vrijwillige seksuele activiteiten van een kind, pogingen of dreigingen tot seksueel misbruik met lichamelijk contact.

Exploitatie:

Jeugdprostitutie: Jeugdprostitutie is het verrichten van een of meer seksuele handelingen, met of voor een ander, door jongens en meisjes onder de 18 jaar voor geld, goederen of een tegenprestatie.  De verschijningsvorm tussen jongens- en meisjesprostitutie verschilt. Jongensprostitutie speelt zich veel af in het pedoseksuele en homo prostitutiecircuit. Bij meisjesprostitutie gaat het veelal om gedwongen jeugdprostitutie (mensenhandel) en slachtoffers van loverboys. Loverboys zijn pooiers die meisjes via verleidingstechnieken inpalmen om hen uiteindelijk in de prostitutie uit te buiten of die hen dure leningen laten afsluiten of drugs laten smokkelen. Dit verloopt in fases: ronselen, inpalmen, isoleren en uitbuiten. Tegenwoordig speelt internet met name binnen de eerste fase ook een belangrijke rol.

Kinderpornografie: De definitie van kinderporno gesteld door het Meldpunt Kinderporno is: Op beeld vastgelegd seksueel misbruik van kinderen.

Er zijn daarbinnen verschillende gradaties waarvan de volgende vormen strafbaar zijn:

Expliciet erotisch poseren: Beeldmateriaal waarbij de nadruk ligt op de genitaliën van naakte of halfnaakte kinderen.

Expliciete seksuele activiteit: Afbeeldingen van kinderen die allerlei seksuele handelingen verrichten bij zichzelf of bij anderen.

Mishandeling: Beeldmateriaal met daarop kinderen die seksueel worden betast door volwassenen.

Grove mishandeling: Materiaal waarop te zien is dat kinderen seksueel worden misbruikt door volwassenen, te denken valt aan penetratie, masturbatie en orale seks.

Sadistisch: Beelden van kinderen die tijdens de seksuele handelingen worden geslagen, vastgebonden of seks hebben met een dier.

Deze beelden kunnen verspreid worden via het internet of mobiele telefoons (sexting). Tevens worden kinderen via internet benaderd en verleid tot online seksuele handelingen via de webcam (grooming).